Kwaliteit

Alle therapeuten van onze praktijk staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Dat betekent dat we ons steeds bijscholen. Op die manier blijven we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hanteren we de meest recente behandelstrategieën. Zo behouden we onze kwaliteitsregistratie.

Inschrijving kwaliteitsregister: Patricia Kannegieter nr. 79901573490,  Lianne Wiesenekker nr. 29101512590 en Marlou den Hollander nr. 29913082790, Bas van den Hoven nr. 29100183790.

Wij zijn ook lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Patricia Kannegieter is aangesloten bij het kwaliteitsnetwerk Kinderergotherapiepraktijken Nederland: Ketp Nederland. Door deel uit te maken van een groter netwerk leren we met elkaar en van elkaar.


Onze praktijk beschikt over de volgende specialisaties en methodieken op het gebied van kinderbehandelingen:

CO-OP: Canadesche behandelmethode, waarbij het kind en zijn handelen centraal staat. Het kind leert zelf door middel van oplossingsstrategieën zijn motorische onhandigheid bij te stellen.
Sensorische Informatieverwerkings Therapie: behandelmethode gericht op de verwerking van zintuiglijke prikkels.
NDT: Neuro Development Treatment, behandelmethode voor kinderen met een hersenbeschadiging.
KNR-CP: Kinder Neuro Revalidatie voor kinderen met een hersenbeschadiging.
Mijn eigen handschrift, schrijfmethode volgens Marius Lindeman.
Schrijfdans:gebaseerd op basis van schrijfbewegingen in de lucht op bord en papier met muziek.
Schrijven met een Smile, schrijfmethode gebaseerd op de Amerikaanse Handwriting without Tears.
KOEK: Korte Observatie Ergotherapie en Kleuters
SchoolAmps: observatie-instrument om motorische- en procesvaardigheden bij kinderen tijdens schooltaken te meten.
PEDI: gestructureerd interview waarbij de zelfredzaamheid van kinderen in het dagelijks leven gemeten wordt.
WRITIC: een nieuwe test die vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3.


Klanttevredenheid

Aan het einde van onze begeleiding wordt u, nadat u daarvoor toestemming heeft verleend, via e-mail uitgenodigd aan een korte online klanttevredenheidsonderzoek mee te werken. Uw mening is voor ons heel belangrijk. Op grond van uw ervaringen stellen wij onze kwaliteit waar nodig bij.


Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?
Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?
In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

WWW.KLACHTENLOKETPARAMEDICI.NL

 


Privacybescherming voor cliënten

Uw ergotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van de medische en administratieve gegevens van de cliënt. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat de ergotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  1. Behalve de ergotherapeut die de cliënt behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  2. De cliënt / het cliëntsysteem heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt / het cliëntsysteem meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de behandelende ergotherapeut worden verzocht deze te wijzigen.
  3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  4. Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  5. Als de cliënt / het cliëntsysteem er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kan dit worden medegedeeld aan de ergotherapeut.
  6. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt / het cliëntsysteem daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  7. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie buiten het cliëntsysteem. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt / het cliëntsysteem hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  8. Indien de cliënt / het cliëntsysteem van mening is dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.